Prijava

Srijeda, 23 Ožujak 2011 17:46

Poslovnik o radu skupštine SPS

Ocjena
(0 glas(a)ova)

Na temelju članka 18. stavak 1. Statuta Skupština Slavonskog planinarskog saveza (u daljnjem tekstu: SPS) na sjednici održanoj  dana  19.03.2011. godine u Slavonskom Brodu donosi

 

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE SLAVONSKOG PLANINARSKOG SAVEZA

 

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Skupštine SPS-a (u daljnjem tekstu: Skupština), te prava i obveze osoba koje sudjeluju u radu Skupštine.

 

Članak 2.

Skupština SPS-a saziva se u skladu s Odlukom Upravnog odbora i njome rukovodi predsjednik SPS-a.
Predsjednik Udruge otvara i rukovodi Skupštinom SPS-a ili daje ovlasti osobi koja u njegovo ime rukovodi radom Skupštine.

 

Članak 3.

Skupštinu čine predstavnici udruga članica SPS-a sukladno Čl.14 Statuta Saveza.
Pravo odlučivanja utvrđuje se na način da svaki redovni član Skupštine ima jedan glas.

 

Članak 4.

Skupština donosi pravovaljane odluke običnom većinom prisutnih članova. Utvrđivanje broja nazočnih članova na Skupštini vrši verifikacijsko povjerenstvo. Ako verifikacijsko povjerenstvo utvrdi da Skupštini ne prisustvuje većina članova, Skupština se odgađa na petnaest minuta. Nakon toga, Skupština pravomoćno odlučuje s nazočnim članovima.

 

Članak 5.

Predsjednik SPS-a predlaže članove verifikacijskog povjerenstva, radnog predsjedništva i predsjedavajućeg Skupštine. Izbor se provodi javnim glasovanjem.

 

Članak 6.

Nakon što verifikacijsko povjerenstvo utvrdi potrebnu prisutnost na Skupštini, predsjedavajući oglašava da je sjednica Skupštine sazvana u skladu s odredbama ovog Poslovnika i da su se stekli uvjeti iz članka 3. i 4. Poslovnika za zakoniti rad Skupštine, te predlaže dnevni red. Skupština natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova prihvaća dnevni red i rad Skupštine se nastavlja.

 

Članak 7.

Svaka točka dnevnog reda raspravlja se odvojeno, ako Skupština ne odluči da se održi zajednička rasprava o više međusobno vezanih točaka. Uvodno obrazloženje o pojedinoj točki dnevnog reda, ukoliko je potrebno, daje osoba koju odredi Upravni odbor SPS-a.

 

Članak 8.

O svakoj točki dnevnog reda može se raspravljati i u pravilu član Skupštine može govoriti samo jedan puta i javiti se za repliku. Radno predsjedništvo može odlučiti da se trajanje govora člana vremenski ograniči, do 5 minuta, uz mogućnost jedne replike od 1 minute.
Predsjedavajući radnog predsjedništva daje riječ po redoslijedu prijave za raspravu. Nitko osim predsjedavajućeg radnog predsjedništva ne može na sjednici govoriti prije nego zatraži i dobije riječ.
Predsjedavajući radnog predsjedništva prekida člana u govoru ukoliko se rasprava ne odnosi na točku dnevnog reda.

 

Članak 9.

Rasprava o svakoj točki dnevnog reda traje u pravilu do tada, kada svi prijavljeni završe svoje izlaganje ili od njega odustanu.
Skupština može odlučiti, na prijedlog radnog predsjedništva da se rasprava prekine i da se prijeđe na odlučivanje ukoliko je pitanje o kojem se raspravlja dovoljno razjašnjeno i u vezi njega nema novog prijedloga.

 

Članak 10.

Predsjedavajući radnog predsjedništva zaključuje raspravu u skladu s odredbama članka 8. ovog Poslovnika, te se prelazi na utvrđivanje prijedloga. Ako je rasprava objedinjena za više točaka dnevnog reda, odlučuje se o svakoj točki posebno. Na osnovu rezultata glasovanja, predsjedavajući objavljuje odluku o usvajanju utvrđenog prijedloga.

 

Članak 11.

Pravo odlučivanja na sjednici Skupštine imaju samo članovi Skupštine SPS-a. Skupština odlučuje javnim glasovanjem, dizanjem ruku po pozivu predsjedavajućeg radnog predsjedništva.
Glasove prebrojava verifikacijsko povjerenstvo i rezultate priopćava predsjedavajućem.
Skupština je prihvatila prijedlog ukoliko je natpolovična većina nazočnih zastupnika glasovala „ZA“ njegovo prihvaćanje. Ukoliko je broj glasova „ZA“ i „PROTIV“ jednak, glasovanje se ponavlja.

 

Članak 12.

Nazočni počasni članovi i gosti mogu raspravljati o prijedlozima i pitanjima na Skupštini, ali bez prava glasa.

 

Članak 13.

Zbog narušavanja reda na sjednici Skupštine mogu se osobi koja taj red narušava izreći sljedeće mjere:

  • opomena
  • oduzimanje riječi i
  • udaljenje sa sjednice

Opomenu donosi radno predsjedništvo, a izriče ju predsjedavajući. Mjeru oduzimanja riječi i udaljenja sa sjednice izriče Skupština javnim glasovanjem na prijedlog predsjedavajućeg radnog predsjedništva.

 

Članak 14.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.

 

Članak 15.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Slavonskog planinarskog saveza:
Otmar Tosenberger

Pročitano 6389 puta Posljednja izmjena dana Četvrtak, 02 Siječanj 2020 15:53