Prijava

Thursday, 05 May 2022 12:34

Pravilnik suda časti

Rate this item
(0 votes)
PRAVILNIK SUDA ČASTI UDRUGE SLAVONSKI PLANINARI

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Sud časti je tijelo udruge Slavonski planinari (u daljnjem tekstu SP) kojemu je cilj zaštita ugleda i interesa planinarstva i planinarskih udruga - članica na području djelovanja.

 

Članak 2.

Sud časti SP ima tri člana koje bira Skupstina na mandat od četiri (4) godine, a na tu dužnost mogu biti ponovno birani.
Članovi Suda časti SP, na svojoj konstituirajucoj sjednici, koju saziva predsjednik SP, među sobom biraju predsjednika.

 

NADLEŽNOST

Članak 3.

Sud časti SP samostalno pokreće i provodi postupke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju pravila planinarske etike udruga članica, dužnosnika u izbornim tijelima i članovima svojih radnih tijela.
Sud časti SP pokreće i provodi postupke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju pravila planinarske etike pojedinaca koji sudjeluju u programima i akcijama SP. Ovi postupci se provode u suradnji s njihovim matičnim udrugama, neovisno o članstvu te udruge u SP.
Za sve ostalo su nadležni sudovi časti matičnih planinarskih udruga - članica SP-a.

 

Članak 4.

Planinarska udruga - članica i njezini članovi dužni su surađivati sa Sudom časti SP u aktivnostima i postupcima iz njegove nadležnosti.
Pokretanje postupaka iz Čl.3, St.2, Sud časti SP provodi uz odobrenje i u ime Skupštine, Upravnog odbora ili Nadzornog odbora SP.

 

POSTUPAK

Članak 5.

Prijavu Sudu časti SP mogu podnijeti: Skupština, Upravni odbor ili Nadzorni odbor SP, radna tijela SP i Upravni/Izvršni odbori planinarskih udruga članica SP.
Članovi planinarskih udruga-članica podnose prijavu sudu časti svojih udruga.

 

Članak 6.

Po primitku prijave Sud časti prikuplja dokazni materijal, saslušava zastupnike podnositelja prijave i prijavljenog/zastupnika prijavljenog, te eventualne svjedoke.

 

Članak 7.

Ako Sud časti ustanovi da prekršaj ne postoji ili da sadržaj prijave nije u njegovoj nadležnosti, prijava se odbacuje. O tome se pisanim putem obavješčuju podnositelj prijave i prijavljeni.
Ako Sud časti SP ustanovi da prekršaj postoji, zakazuje javnu raspravu.

 

Članak 8.

Prijavljeni ne može biti pozvan na javnu raspravu prije nego što je saslušan ili mu je omogućeno da se izjasni o navodima prijave.

 

Članak 9.

Nakon primitka prijave i saslušanja ili izjave prijavljenog, Sud časti SP moze donijeti odluku o suspenziji obavljanja funkcija, odnosno zabrani sudjelovanja na akcijama, do konačne odluke.

 

Članak 10.

Ako se prijavljeni ne odazove na saslušanje odnosno raspravu Suda časti SP, saslušanje ili rasprava se odgadaju a postupak se obnavlja u roku od 30 dana.
Ako se prijavljeni ni tada ne odazove, postupak će se provesti bez njegove prisutnosti.

 

Članak 11.

O postupku Suda časti se vodi zapisnik koji mora sadržavati: vrijeme i mjesto održavanja sjednice, imena prisutnih članova Suda časti i svih ostalih prisutnih, s naznakom u kojem svojstvu prisustvuju, te kratak sadržaj izjava.
Zapisnik potpisuju članovi Suda časti, podnositelj prijave, prijavljeni i svjedoci.

 

Članak 12.

Sud časti SP odluke donosi većinom glasova.
U odluci mora biti navedeno ime udruge u čijem sastavu radi Sud časti, sastav Suda časti, ime i prezime podnositelja prijave, ime i prezime osobe odnosno naziv prijavljenog, opis prekršaja, vrsta i visina kazne i odluka o pravu žalbe.
Odluku potpisuje predsjednik Suda časti.

 

KAZNE

Članak 13.

Nakon provedbe postupaka, Sud časti SP izrice slijedeće sankcije i kazne:

  • za lakše prekršaje: opomenu(za udruge), opomenu ili ukor (za pojedince),
  • za teže prekršaje: kazne zabrane djelovanja u programima i akcijama SP u trajanju od jedne godine (za udruge i pojedince) ili zabranu obavljanja funkcija u izvršnim tijelima SP u vremenu od jedne do tri godine (za pojedince),
  • za najteža djela: kazne privremenog ili trajnog isključenja iz SP (za udruge) odnosno zahtjev matičnoj udruzi ili HPS-u za isključenje (za pojedince).

 

Članak 14.

Nakon odluke Suda časti SP za najteža djela, kažnjena stranka može, u roku od 15 dana po dostavi odluke, pokrenuti žalbeni postupak na Skupštini SP.

 

Članak 15.

Ako se pojave nove smjenice ili dokazi, koji nisu bili poznati za vrijeme vodenja postupka, može se postupak obnoviti.
Prijedlog za obnovu postupka je moguće podnijeti u roku od tri godine od donošenja odluke.

 

Članak 16.

Skupština SP može oprostiti kaznu koju je donio Sud časti SP.
Molba za oprost kazne podnosi se Skupštini putem Upravnog odbora SP.
Upravni odbor SP daje Skupštini obrazloženi prijedlog za usvajanje ili odbijanje molbe.

 

TROŠKOVI

Članak 20.

Troškovi Suda časti pokrivaju se iz proracuna SP.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Skupština SP je ovlaštena tumačiti odredbe ovog Pravilnika.

 

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

25.10.2020. u Virovitici

 

Predsjednik udruge Slavonski Planinari
Predrag Livak

Read 330 times Last modified on Thursday, 05 May 2022 12:47