Prijava

Wednesday, 23 March 2011 17:46

Poslovnik o radu skupštine SP

Rate this item
(0 votes)

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE UDRUGE SLAVONSKI PLANINARI

 

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Skupštine udruge Slavonski planinari (u daljnjem tekstu: Skupština), te prava i obveze osoba koje sudjeluju u radu Skupštine.

 

Članak 2.

Skupština udruge Slavonski planinari (u daljnjem tekstu: Udruga) saziva se u skladu s Odlukom Upravnog odbora.

Njome rukovodi predsjednik Udruge ili drugi član UO koji u njegovo ime rukovodi radom Skupštine.

Predsjednik Udruge, ili osoba kojoj je predsjednik dao ovlasti da u njegovo ime rukovodi radom Skupštine, predlaže predsjednika i dva člana verifikacijskog povjerenstva, članove radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika te ostalih radnih tijela.

Izbor se provodi javnim glasovanjem.

 

Članak 3.

Skupštinu čine predstavnici udruga članica udruge Slavonski planinari sukladno čl.16. Statuta udruge. Pravo odlučivanja utvrđuje se na način da svaki redovni član Skupštine ima jedan glas.

 

Članak 4.

Skupština donosi pravovaljane odluke običnom većinom prisutnih članova. Utvrđivanje broja nazočnih članova na Skupštini vrši verifikacijsko povjerenstvo. Ako verifikacijsko povjerenstvo utvrdi da Skupštini ne prisustvuje većina članova, Skupština se odgađa na petnaest minuta. Nakon toga, Skupština pravomoćno odlučuje s nazočnim članovima.

 

Članak 5.

Nakon što verifikacijsko povjerenstvo utvrdi potrebnu prisutnost na Skupštini, predsjedavajući oglašava da je sjednica Skupštine sazvana u skladu s odredbama ovog Poslovnika i da su se stekli uvjeti iz članka 3. i 4. Poslovnika za zakoniti rad Skupštine, te predlaže dnevni red. Skupština natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova prihvaća dnevni red i rad Skupštine se nastavlja.

 

Članak 6.

Svaka točka dnevnog reda raspravlja se odvojeno, ako Skupština ne odluči da se održi zajednička rasprava o više međusobno vezanih točaka. Uvodno obrazloženje o pojedinoj točki dnevnog reda, ukoliko je potrebno, daje osoba koju odredi Upravni odbor SP-a.

 

Članak 7.

O svakoj točki dnevnog reda može se raspravljati i u pravilu član Skupštine može govoriti samo jedan puta i javiti se za repliku. Radno predsjedništvo može odlučiti da se trajanje govora člana vremenski ograniči, do 5 minuta, uz mogućnost jedne replike od 1 minute.

Predsjedavajući radnog predsjedništva daje riječ po redoslijedu prijave za raspravu. Nitko osim predsjedavajućeg radnog predsjedništva ne može na sjednici govoriti prije nego zatraži i dobije riječ. Predsjedavajući radnog predsjedništva prekida člana u govoru ukoliko se rasprava ne odnosi na točku dnevnog reda.

 

Članak 8.

Rasprava o svakoj točki dnevnog reda traje u pravilu do tada, kada svi prijavljeni završe svoje izlaganje ili od njega odustanu. Skupština može odlučiti, na prijedlog radnog predsjedništva da se rasprava prekine i da se prijeđe na odlučivanje ukoliko je pitanje o kojem se raspravlja dovoljno razjašnjeno i u vezi njega nema novog prijedloga.

 

Članak 9.

Predsjedavajući radnog predsjedništva zaključuje raspravu u skladu s odredbama članka 8. ovog Poslovnika, te se prelazi na utvrđivanje prijedloga. Ako je rasprava objedinjena za više točaka dnevnog reda, odlučuje se o svakoj točki posebno. Na osnovu rezultata glasovanja, predsjedavajući objavljuje odluku o usvajanju utvrđenog prijedloga.

 

Članak 10.

Pravo odlučivanja na sjednici Skupštine imaju samo članovi Skupštine SP-a. Skupština odlučuje javnim glasovanjem, dizanjem ruku po pozivu predsjedavajućeg radnog predsjedništva. Glasove prebrojava verifikacijsko povjerenstvo i rezultate priopćava predsjedavajućem. Skupština je prihvatila prijedlog ukoliko je natpolovična većina nazočnih zastupnika glasovala „ZA“ njegovo prihvaćanje. Skupština je prihvatila prijedlog ukoliko je natpolovična većina nazočnih zastupnika glasovala „ZA“ njegovo prihvaćanje. Ukoliko je broj glasova „ZA“ i „PROTIV“ jednak, prijedlog nije prihvaćen i u istom obliku se više ne može pojaviti na Skupštini.

 

Članak 11.

Nazočni počasni članovi i gosti mogu raspravljati o prijedlozima i pitanjima na Skupštini, ali bez prava glasa.

 

Članak 12.

Zbog narušavanja reda na sjednici Skupštine mogu se osobi koja taj red narušava izreći sljedeće mjere:
-opomena -oduzimanje riječi i -udaljenje sa sjednice Opomenu donosi radno predsjedništvo, a izriče ju predsjedavajući. Mjeru oduzimanja riječi i udaljenja sa sjednice izriče Skupština javnim glasovanjem na prijedlog predsjedavajućeg radnog predsjedništva.

 

Članak 13.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.

 

Članak 14.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu s danom donošenja.

25.10.2020. u Virovitici

 

Predsjednik Udruge:
Predrag Livak v.r.

Read 7610 times Last modified on Thursday, 05 May 2022 11:45